PMO

Preventie voorop
Vitaal personeel? Houden zo!
Voorkomen is beter dan genezen. Daar is iedereen het wel over eens. Toch zien vaak, zowel werkgevers als werknemers, een mogelijk verzuim niet aankomen. Daarbij zijn veel organisaties niet voorbereid op (langdurig) uitval van personeel. Vroegtijdig inzicht krijgen in de mentale-en fysieke vitaliteit van werknemers kan vervelende situaties in de toekomst voorkomen. Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) krijgt u een duidelijker beeld over de vitaliteit van uw personeel.

Wat is een PMO
Een PMO geeft inzicht in de mentale- en medische gesteldheid en mogelijke risico’s van een werknemer. Wellicht heeft u momenteel gemotiveerde werknemers in uw organisatie en ondervindt u weinig tot geen personele ziekteverzuim. Dat is uitstekend nieuws! En dat wilt u uiteraard zo houden. Ook in deze situatie is een PMO een effectieve graadmeter om toekomstige risico’s te signaleren en preventief aan te pakken. Een PMO is een individueel onderzoek en wordt enkel afgenomen op vrijwillige basis. De uitslag en eventuele vervolgacties worden persoonlijk met de betreffende werknemer besproken. Een PMO kan zo ook leiden tot een terug­koppeling op groeps­niveau aan het management en kan dienen als basis voor een preventie beleids­advies. Een PMO is volgens de wet noodzakelijk. Iedere Nederlandse werkgever is verplicht periodiek een arbeids­gezondheids­kundig onderzoek aan te bieden aan zijn werknemers (artikel 18 Arbowet).

In de multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (2013) wordt PMO gedefinieerd als ‘een medisch onderzoek dat bedrijfsmatig wordt aangeboden en uitgevoerd zonder dat er bij een cliënt sprake is van een concrete gezondheidsklacht of van een indicatie voor een gezondheids­risico of -probleem. Het PMO heeft als doel dit risico of probleem vroegtijdig te onderkennen, te voorkomen of te behandelen, of om een cliënt overige handelingsopties aan te kunnen bieden’.

Doelen van PMO

 1. Tijdig opsporen van factoren in het werk die een risico vormen tot beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen.
 2. Bewaken en bevorderen van de gezondheid en belastbaarheid in relatie tot het werk.
 3. Preventie van gezondheidsproblemen met als doel duurzame inzetbaarheid.

PMO stappenplan

Voorbereiding

 1. Initiatief tot PMO (doorgaans door bedrijfsarts, soms door management of werknemers).
 2. Doelen kiezen van PMO en opstellen plan met inhoud van de PMO en de te verwachten interventies (door bedrijfs­arts in samen­spraak met management).
 3. Budgettaire mogelijkheden vaststellen en beslissing nemen.
 4. Projectplan opstellen (opzetten van project­groep en welke mede­werkers, wanneer uitnodigen, planning van PMO in de tijd, doorlooptijd van het PMO, informatie­strategieën).
 5. Medewerkers voorlichten (door projectgroep).

Uitvoering

 1. Medewerkers uitnodigen.
 2. Uitvoering van medisch onderzoek (signalerings­vragenlijst, screening, aanvullende diagnostiek).
 3. Individuele feedback en inzet individu­gerichte interventies (gesprek, advies, verwijzing door bedrijfsarts).
 4. Analyse op groepsniveau, groepsrapportage en inzet groepsinterventies.

Evaluatie en vervolg

Proces evalueren en vervolg plannen.

Bel voor meer informatie 020 246 04 04 of
mail naar contact@medischcenterbadhoevedorp.nl